IPBX, Call Center , PA and Electronic Equipment

ระบบตู้โทรศัพท์สาขา ระบบคอลเซ็นเตอร์ ระบบกระจายเสียง และอุปกรณ์ทางเสียงอื่นๆ (IPBX, Call Center, Public Announcement & Audio Equipment)
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น มีความมุ่งหมายที่จะทำให้ลูกค้าสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล จึงพร้อมให้บริการระบบตู้โทรศัพท์สาขา ระบบคอลเซ็นเตอร์ ระบบกระจายเสียงประกาศสาธารณะ และอุปกรณ์ทางเสียงอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในหลากหลายภารกิจ หรือเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างทั่วถึง

สินค้าแยกตามประเภท