Broadband Solutions

การสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สาย (Wireless Broadband Solutions)
ในปัจจุบันความต้องการการเชื่อมโยงโครงข่ายไร้สายที่มีความเร็วสูง มีความปลอดภัย และมีเสถียรภาพนั้นมีมากขึ้นและเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จึงได้นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัย จากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ มาผสานกับความต้องการเฉพาะรายของลูกค้า เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย

สินค้าแยกตามประเภท